Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Houben Mobility Management
Postbus 160- 3940 AD Doorn.
KvK  nr. 30255902
BTW nr. NL 121786894.B01


Artikel 1- Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende 
termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Opdrachtnemer: Houben Mobility Management
b. Opdrachtgever : De wederpartij van de 
opdrachtnemer
c. Opdracht : De in onderling overleg tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen 
werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht 
dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit 
dient te geschieden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle   
werkzaamheden,  offertes en overeenkomsten voor 
verkoop- en acquistieondersteuning, relatiebeheer en 
relatiemanagement van Houben Mobility Management 
die worden verzorgd  bij opdrachtgevers. Opdrachtgever 
dient de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk te 
accepteren.
2.2 Wijzigingen van, of aanvullingen op deze voorwaarden 
zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn 
bevestigd door Houben Mobility Management.

Artikel 3 - Geldigheid
3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden regelen de 
rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Houben 
Mobility Management. Bovendien vormen zij een 
integraal onderdeel van de overeenkomst. 
3.2 Indien partijen van enige bepaling van deze 
voorwaarden in onderling overleg wensen af te wijken 
dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.
3.3 Indien de algemene voorwaarden eenmaal van
toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van
toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen.   

Artikel 4 - Offertes
4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle 
offertes vrijblijvend.
4.2 Offertes met een herhalend karakter binden slechts
voor het door ons schriftelijk vastgesteld tijdsbestek.
4.3 Een offerte van Houben Mobility Management heeft
alltijd een geldigheidsduur van 15 werkdagen,tenzij anders 
aangegeven. 
4.4 Indien er binnen deze termijn geen overeenstemming
is bereikt met Houben Mobility Management, kunnen
door wederpartij geen rechten meer worden ontleend. Na 
verloop van 15 werkdagen komen de offertes integraal te 
vervallen.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
5.1 Houben Mobility Management verplicht zich de 
verkoop- en aqquistieondersteuning, relatiebeheer en 
relatiemanagement naar beste vermogen uit te voeren.
5.2 Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaardt  Houben 
Mobility Management  geen aansprakelijkheid voor 
schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond
van de verkregen informatie, tenzij aan Houben 
Mobility Management opzet of grove schuld kan worden 
verweten.
5.3 Indien Houben Mobility Management op enig 
moment wel aansprakelijk is voor enige schade, zal deze 
beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de 
werkzaamheden waar de schade betrekking op heeft en 
zal nimmer meer bedragen dan hetgeen door de 
verzekeraar van Houben Concultancy in desbetreffend 
geval wordt uitgekeerd.
5.4 In geen geval is Houben Mobility Management 
aansprakelijk voor indirecte- c.q. gevolgschade, zoals 
gederfde inkomsten.

Artikel 6 - Betalingen
6.1 Houben Mobility Management verstuurt 14 dagen 
na afronding van de werkzaamheden de factuur.
Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering 
van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode 
dan een maand, tussentijds  elke maand  (eind van de 
maand) worden gefactureerd. 
6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum,tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 
6.3 Alle leveringen  in deze  Algemene Leverings- en 
Betalingsvoorwaarden zijn exclusief BTW en overige 
heffingen. 
6.4 Reiskosten  en reistijd  zijn niet inbegrepen bij de 
prijzen van het ondersteuningstraject. Op de factuur 
worden deze bedragen apart vermeld.
6.5 Reclameringen over facturen dienen schriftelijk te 
worden ingediend, eventueel per aangetekend schrijven 
binnen acht  dagen na  dagtekening van de
factuur.
6.6 Indien Houben Mobility Management de 
verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen 
termijn heeft ontvangen, dan zal de opdrachtgever zonder 
nadere ingebrekestelling, over het openstaande bedrag 
vertragingsrente verschuldigd zijn van 1% per maand of 
deel van een maand, welke aan het begin van de volgende 
maand bij de vordering wordt geteld om rente op te
brengen. 
6.7 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft
de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen
worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het
alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal
zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of 
gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door
externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde
kosten, verband houdende met de inning van deze 
vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de
hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het 
openstaande saldo, met een minimum van € 160,- te 
vermeerderen met omzetbelasting (BTW).

Artikel 7– Verplaatsen van data 
7.1 Indien opdrachtgever dit wenst kan, in onderling 
overleg met Houben Mobility Management, het traject 
van verkoop-, acquisitieondersteuning, relatiebeheer en 
relatiemanagement tot vier weken voor aanvang van de 
eerste afgesproken ondersteuningsdag kosteloos worden 
verplaatst naar een uiterlijk drie maanden later gelegen 
eind / start datum. 
7.2 Vanaf zeven kalenderdagen voor aanvang van de 
eerste ondersteuningsdag is verplaatsing zonder kosten 
niet mogelijk.
7.3 In geval  Houben Mobility Management  door 
ziekte verhinderd is wordt het ondersteuningstraject 
verplaatst naar een nader overeen te komen datum.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging opdracht 
(overmacht)
8.1 Houben Mobility Management heeft het recht zich 
uit een opdracht terug te trekken, indien als gevolg van 
overmacht, zijnde een omstandigheid die niet is te wijten 
aan haar verwijtbare schuld, een goede opdrachtuitvoering 
wordt belemmerd.

Artikel 9 – Annulering door opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht per 
aangetekend verzonden brief te annuleren. 9.2 Annulering kan kosteloos tot vier weken voor aanvang 
van de eerste ondersteuningsdag. 
9.3 Bij annulering korter dan drie weken voor aanvang 
van de eerste ondersteuningsdag is de opdrachtgever 
verplicht de helft van de totaalprijs van de opdracht te 
voldoen. 
9.4 In geval de opdrachtgever, dan wel de door 
opdrachtgever aangewezen deelnemer, het traject 
tussentijds beëindigt, is de opdrachtgever verplicht het 
volledige tarief van de opdracht te voldoen.

Artikel 10 – Annulering door Houben Consultancy in 
Company
10.1 Houben Mobility Management kan een opdracht 
weigeren of de verder opdrachtuitvoering staken, indien 
het in conflict komt met de algemeen geldende normen en 
waarden. In welk geval de opdrachtgever geen tarief in 
rekening wordt gebracht. Hierbij is een opzegtermijn van 
twee weken van toepassing. 

Artikel 11 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid
11.1 Houben Mobility Management verbindt zich tot 
geheimhouding van alle in het kader van de opdracht 
betreffende het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen 
gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van  
vertrouwelijke aard zijn.
11.2 Gegevens van deelnemers worden door Houben 
Mobility Management vertrouwelijk behandeld.

Artikel 12.- Toepasselijk recht en geschillen
12.1. Op deze overeenkomst en alle daaruit 
voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlands 
Recht van toepassing.
12.2. Mocht het tot een geschil komen waar partijen 
onderling niet uit komen, is ieder der partijen bevoegd om 
het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde 
rechter. 

Artikel 13.- Slotbepaling
13.1. De opdrachtnemer is bevoegd deze Algemene 
Voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de 
laatst gedeponeerde versie van de Algemene 
Voorwaarden.
13.2. Ingeval een of meer bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, 
blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige in 
stand. 

Terug naar boven